Вы здесь

Андрей Монгуш: Дазыл дөзүвүс быжыг, чоргаар чоруулуңар, эргим чонум!

Андрей Монгуш: 

«Амыр-менди хүндүлүг чонум! Өөредилге чылы чоокшулап турда-ла сагыш аартып келир бодалдарымны үлежикседим. Келир үениң кижилерин бистер чаяап, өстүрүп турар болганывыста, бистерден хамааржыр байдалдарны ажы-төлүвүске шын тургузуп бээрин чугула деп бодаар-дыр мен. Ада-иезиниң шиитпири биле чаш ажы-төл бодунуң төрээн дылын өөренмес классче кирип, "Үжүглел"-ди танывас болуру хомуданчыг. Херек кырында алыр болза, ол аартыктап турар "тыва дылы" шупту амыдыралының кол дөзүн, чурталгазының төнчүзүнге чедир тудуп бээр чоргааралы-дыр. Ийи дыл билир кижиниң бажы дүрген ажылдаар болгаш сайгарыычал, угаанныг деп эртемдээннер бадыткап каан болгай. Улуг чедиишкинниг болган уруглар, оолдарны көөр болза, олар шупту төрээн дылын эки билир, боданырда тыва дылында боданыр, орустаары база хөлчок эки ажы-төл чедиишкинниг болур. Эскерип көөр болзуңарза аныяктар даа аразында ийи азы үш дыл билир улус чедиишкинниг чуртап чоруур. Ажы-төлүңерге шынап аас-кежикти, чоргааралды күзээр болзуңарза, тыва дылын өөренир класстарже киириңер! Дазыл дөзүвүс быжыг, чоргаар чоруулуңар эргим чонум!»